ukuDla - food - la nourriture

Ndebele English français
iBhulakufesi
isiDlo sasekuseni
breakfast le petit-déjeuner
iLantshi
isiDlo sasemini
lunch le déjeuner
isiDlo sasebusuku dinner, supper le dîner, souper
-omile / -umile to be thirsty avoir soif
-lambile to be hungry avoir faim
Ukuthokozele ukudla ! Good appetite! Bon appétit !

Ndebele English français
iPleyiti plate l'assiette
uKhezo, iSipuni spoon la cuillère
imFologo fork la fourchette
umMese knife le couteau
iBhodlela bottle la bouteille
iNgilazi glass le verre
iNkomishi cup la tasse
isitsha bowl le bol


isiPhuzo - drink - la boisson

Ndebele English français
iSobho soup la soupe
amaNzi water l'eau
uGologo liquor la liqueur
iWayini
(elibomvu / elimhlophe)
(red / white) wine le vin
(rouge / blanc)
uBhiya beer la bière
utshwala alcohol l'alcool
iJusi weziThelo (fruit) juice le jus (de fruit)
iTiye tea le thé
ukhokho cocoa le cacao
uShokolethi chocolate le chocolat
iKhofi coffee le café
uBisi
amaSi
milk
fermented milk
le lait
le lait fermenté

Ndebele English français
yoghurt le yaourt
uShizi cheese le fromage
iBhotela
iMijarini
butter le beurre
la margarine
amafutha oil l'huile
uVinika vinegar le vinaigre
uSoso salsa la sauce
umhluzi juice le jus
uMasitadi mustard la moutarde
iziPayisi spices les épices
uPelepele pepper le poivre, le piment
uSawoti, iTswayi salt le sel
i!Q!anda
ama!Q!anda
egg
eggs
l'œuf
les œufs
ufaluwa, impuphu flour la farine
pasta les pâtes
isiNkwa
iqelebengwana
bread
fried bread
le pain
le pain frit
iSendiwishi sandwich "


dessert

Ndebele English français
iKhekhe cake le gâteau
tart la tarte
cream la crème
u-AyisiKhrimu ice-cream la crème glacée
uShukela
uMoba
sugar le sucre
le sucre de canne
uJu honey le miel
uJamu jam la confiture
uSwidi sweet, candy le bonbon
i-Akhawundi bill l'addition
umbhanso / umbhanselo tip, gratuity le pourboire