isiLwane saseNdle
wild animal - animal sauvage

Ndebele English français
iNkawu monkey, ape le singe
upholi parrot le perroquet
iNtshe ostrich l'autruche
iBhubesi lion "
iNgwe
ihlosi
leopard
panther
le léopard
la panthère
ikamela, ikameli camel le chameau
iDube zebra le zèbre
inDlulamithi giraffe la girafe
inDlovu elephant l'éléphant
uBhejane rhinoceros le rhinocéros
imVubu hippopotamus l'hippopotame
inGwenya crocodile "
umlalaphansi kangaroo le kangourou


isiLwane saseKhaya
domestic animal - animal domestique

Ndebele English français
iNja dog le chien
iKati cat le chat
iGundane rat
mouse
le rat
la souris
imbongolo, udonki donkey, (ass) l'âne
iHHashi horse le cheval
insikazi yehhashi mare la jument
inkunzi bull le taureau
inkabi ox le bœuf
inKomo cow la vache
iThole calf le veau
imVu sheep le mouton
impongo
imbuzikazi, imBuzi
Billy-goat
goat
le bouc
la chèvre
iNgulube pig le cochon, porc


iNyoni - bird - l'oiseau

Ndebele English français
ukhozi eagle l'aigle
ijuba dove
pigeon
la colombe
le pigeon
ikalikhuni turkey le dindon, la dinde
iqhude rooster, (cock) le coq
isikhukukazi hen la poule
idada, ikewu duck le canard, la cane
ihansi goose / geese oie(s)


isiNambuzane - insect(e)

Ndebele English français
intuthane / intuthwane ant la fourmi
umagende / omagende cricket le criquet
intethe grasshopper la sauterelle
impukane / izimpukane (the) fly la mouche
umvemvane / uvemvane butterfly le papillon
inzekamanzi, uzekamanzi dragonfly la libellule
umsundulo firefly la luciole
iNyosi bee l'abeille
umuvi wasp la guêpe
uMiyane / oMiyane mosquito le moustique
iphela cockroach le cafard
isiCabuCabu spider l'araignée
ufezela scorpion "


inHlanzi - fish - le poisson

Ndebele English français
uShaka shark le requin
ihlengethwa dolphin le dauphin
umkhomo whale la baleine
ufudu turtle, tortoise la tortue
iNyoka snake le serpent
intulo / izintulo lizard, gecko le lézard
unwabu chameleon le caméléon
iselesele toad le crapaud
ixoxo frog la grenouille