welcome - bienvenue

Ndebele English français
sawubona [person]
sanibonani [group]
hello, hi salut
Unjani ? How are you? Comment vas-tu ?
Ngikhona / Ngiyaphila I am fine Je vais bien
Ungubani ? Who are you? Qui êtes-vous ?
Ngubani igama lakho ? What's your name? Quel est votre nom ?
Igama lami ngingu ... My name is ... Mon nom est ...
iGama first name prénom
isiBongo last name, family name nom de famille
uNkosazana miss, madam mademoiselle, madame
uMnumzane mister monsieur
Uneminyaka emingaki ? How old are you? Quel âge avez-vous ?
nivuka njani good morning bonjour
ninjani ngalemini good afternoon bon après-midi
kusihlwa good evening bonsoir
lala kahle [person]
lalani kahle [group]
good night bonne nuit
sala kahle [person]
salani kahle [group]
goodbye (stay well) au revoir
hamba kahle [person]
hambani kahle [group]
goodbye (go well) au revoir
sobonana / sizobonana see you à la prochaine (fois)
inhlanhla good luck bonne chance
qabula kiss bise, baiser
Ngiyakuthanda I love you Je t'aime
ngiyakucela please s'il te plaît
ngiyabonga/siyabonga (kakhulu) thanks (so much) merci (beaucoup)
ngingathanda with pleasure avec plaisir
ngiyakuhalalisela congratulation félicitation
Uyezwa ? Uyangizwa na ? Do you understand? Vous comprenez ?
Ngiyezwa I understand Je comprends
Angizwa I don't understand Je ne comprends pas
NgingumNdebele
NgiyiNgisi / NgiyiFulentshi
I am Ndebele
I am English / French
Je suis ndébélé
Je suis anglais / français
Ngikhuluma
isiNgisi / isiFulentshi
I speak
English / French
Je parle
anglais / français
Ukhuluma Ndebele ? Do you speak Ndebele? Parlez-vous ndébélé ?
Kancane A little bit Un petit peu
yebo yes oui
Cha! Cha! Cha! no non
Nxe:se Sorry Désolé
Uxo:lo Pardon "
Ngiya:xo:li:sa Excuse me Excusez-moi