umZimba - body - le corps

Ndebele English français
isiKhumba skin la peau
uNwele / izinwele hair poil(s), cheveu(x)
iKhanda head la tête
isiPhongo forehead le front
ubuSo face le visage
iso / amehlo eye(s) l'œil / les yeux
indlebe / izindlebe ear(s) oreille(s)
iKhala nose le nez
udebe / izindebe lip(s) lèvre(s)
umLomo mouth la bouche
uLimi tongue la langue
iZinyo / amaZinyo tooth / teeth dent(s)
iNtamo
umPhimbo
neck
throat
le cou
la gorge
ibele
isiFuba
breast
chest
les seins
la poitrine
inHliziyo heart le cœur
iGazi blood le sang
iphaphu / amaphaphu,
ibhakubha / amabhakubha
lung(s) poumon(s)
isiSu belly
stomach
le ventre, l'abdomen
l'estomac
ithumbu / amathumbu intestine(s) intestin(s)
isibindi liver le foie
inso / izinso kidney(s) rein(s)
umsipha / imisipha muscle(s) "
ugobhozi skeleton le squelette
iThambo / amathambo bone(s) os
umHlane back le dos
iHlombe shoulder l'épaule
inGalo / izingalo arm(s) bras
indololwane elbow le coude
isihlakala wrist le poignet
isibhakela fist le poing
isAndla / izandla hand(s) main(s)
umunwe / iminwe finger(s) doigt(s)
isithupha thumb le pouce
uzipho / izinzipho nail(s) ongle(s)
ubulili sex, (gender) le sexe
isinqe buttocks les fesses
ithanga / amathanga thigh(s) cuisse(s)
umLenze / imilenze leg(s) jambe(s)
iDolo knee le genou
iqakala ankle la cheville
isithende heel le talon
uNyawo / izinyawo foot / feet pied(s)
uzwane / izinzwane toe(s) doigt(s) de pied, orteil(s)
medicine - la médecine

Ndebele English français
i-ambulensi ambulance "
isiBhedlela hospital l'hôpital
unesi, umhlengikazi, umongi nurse l'infirmière
iNyanga traditional doctor le guérisseur
uDokotela medical doctor,
physician
le "docteur",
le médecin
uDokotela wamaZinyo dentist le dentiste
iKhemisi pharmacy, drugstore la pharmacie
umuThi / imithi medication médicament(s)
iJazi lomkhwenyana condom le préservatif,
la "capote"
ingculazi, i-AIDS AIDS le SIDA