amanombolo - numbers - les nombres

Ndebele English français
1 kunye one un, une
2 kubili two deux
3 kuthathu three trois
4 kune four quatre
5 kuhlanu five cinq
6 isithupha six "
7 isikhombisa seven sept
8 isificamunwembili eight huit
9 isificamunwemunye nine neuf
10 itshumi ten dix
11 itshumi lanye eleven onze
12 itshumi lambili twelve douze
20 amatshumi amabili twenty vingt
30 amatshumi amathathu thirty trente
100 ikhulu hundred cent
1 000 inkulungwane thousand mille
1 000
000
isigidi million "

Ndebele English français
1o -okuqala first premier
2o second deuxième
3o third troisième


fraction

Ndebele English français
1/2 iHHafu half demi, moitié