umDlalo - sport

Ndebele English français
umbaleki athlete l'athléte
gymnastics la gymnastique
-dansa
umdanso
umgido
to dance
dance
traditional dance
danser
la danse
la danse traditionnelle
wrestling la lutte
isiBhakela boxing la boxe
iBhola ball la balle, le ballon
iBhola football "
iBhola lombho!x!o, iRagbhi rugby "
iGalofu golf "
iThenisi tennis "
table-tennis
ping-pong
le tennis de table
-bhukuda to swim nager
iChibi lokuBhukuda swimming-pool la piscine


Ndebele English français
-doba to fish pêcher
-zingela
ukuzingela
umzingeli
to hunt
hunting
hunter
chasser
la chasse
le chasseur


umdlalo - game - le jeu

Ndebele English français
udoli doll la poupée
puppet, marionette la marionnette
dice les dés
indida, inkinga jig-saw puzzle le "puzzle"
draughts, checkers (le jeu de) dames
ishesi chess (le jeu d')échecs
ikhadi / amakhadi card(s) cartes