isiKhathi - time - le temps

Ndebele English français
Sithini isikhathi ?
Yisikhathi sini ?
What time is it? Quelle heure est-il ?
manje now maintenant
iWashi clock
(the) watch
l'horloge
la montre
iHora, isiKhathi hour l'heure
umZuzu minute "
isekeni second "
eKuseni morning le matin, la matinée
eMini noon, midday midi
iNtambama afternoon l'après-midi
uSuku day le jour, la journée
kusihlwa evening le soir, la soirée
ubuSuku night la nuit
phakathi kwamabili midnight minuit
kuthangi day before yesterday avant-hier
izolo yesterday hier
namhlanje / namuhla today aujourd'hui
kusasa tomorrow demain
ngomhlomunye day after tomorrow après-demain
iSonto, (iViki) week la semaine
imPelasonto week-end la fin de semaine
iNyanga month le mois
inKathi season la saison
uNyaka year l'an, l'année
Unyaka omusha omuhle ! Happy new year! Bonne année !
Halala ngosuku lokuzalwa ! Happy birthday! Joyeux anniversaire !
uKhisimusi omuhle ! Happy Christmas! Joyeux Noël !
amaHolide holidays les vacances
ikhalenda calendar le calendrier
ikhulunyaka century le siècle
inkulungwaneminyaka millennium le millénaire

Ndebele English français
phambi before avant
emva after après
shesha early tôt
phuza late tard
nanini, lutho never jamais
njalo always toujours