transport

Ndebele English français
ukuHamba (the) travel, trip voyage
Ndlelanhle ! Have a nice trip! Faites un bon voyage !
isiKhumulo sezindiza airport l'aéroport
iNdiza, iBhanoyi airplane l'avion
isiKhumulo semiKhumbi port, harbour le port
umkhumbi ship le navire
isiKebhe boat le bateau
isiTimela train "
isiTeshi sesiTimela train station la gare (ferroviaire)
iThikithi ticket le billet (de transport)
inDlela, umGwaqo road la route
iLoli truck, lorry le camion
iBhasi bus l'autobus, l'autocar
isiTeshi sebhasi bus station la gare routière
iTekisi
iKhumbi
taxi le taxi
le taxi public
iMoto car l'automobile, la voiture
indawo yokupaka car-park le "parking"
iGarag(j)i garage "
uP(h)etroli gasoline l'essence
isiThuthuthu motorcycle la moto, le vélomoteur
iBhayisikili bicycle, bike la bicyclette, le vélo
iSondo wheel la roue